Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Polar Bear Duikschool per 1 januari 2017


1. Definities

a.    Polar Bear: de duikschool alwaar de Klant een opleiding volgt of afneemt.

b.    Klant: degene die opleidingen volgt, of materialen afneemt bij Polar Bear.

c.    Opleidingplek: het recht op deelname aan een reeks lessen op vastgestelde lesdata die horen bij een volledige leergang voor een opleiding.

d.    Reservering: een intentie uitgesproken door de klant om aan een bepaalde opleiding van Polar Bear of een evenement, georganiseerd door Polar Bear, deel te willen nemen.

e.    Boeking: een overeenkomst tussen de Klant en Polar Bear die recht geeft op een opleidingsplek, of gebruik van materialen gedurende een bepaalde periode.


2. Reserveringen voor opleidingen

a.    Een reservering voor een opleiding kan mondeling gemaakt worden, in persoon, of over de telefoon.

b.    Een reservering kan per e-mail gemaakt worden naar info@polarbear-technical-diving.nl

c.    Een reservering kan via www.polarbearduikschool.nl of www.polarbear-technicaldiving.nl gemaakt worden.

d.    Elke reservering, geplaatst via een andere vorm van communicatie dan de voorgenoemde wordt niet geaccepteerd als geldige reservering, en derhalve niet in behandeling genomen.

e.    Een klant dient op de datum van reservering de leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien blijkt dat hier niet aan voldaan is, kan Polar Bear besluiten de reservering niet in behandeling te nemen, of ongedaan te maken. Jonger dan 18 jaar mag wel met toestemming van de ouders/voogd.

f.    Polar Bear zal op basis van de gemaakte reservering een factuur per e-mail verzenden, naar het e-mailadres dat bij reservering is opgegeven door de klant.

g.    Polar Bear gaat ervan uit dat de klant het juiste e-mailadres heeft opgegeven, en dat de klant toegang heeft tot de e-mails die horen die aan dit adres verzonden worden.

h.    Vanaf het moment van plaatsing van de reservering zal Polar Bear een opleidingsplaats vrij houden voor de opleiding waar deze reservering betrekking op heeft, voor de persoon die de reservering geplaatst heeft, voor de duur van de betalingstermijn van de verzonden factuur.

i.    Zodra de betalingstermijn van een reservering verstreken is, mag Polar Bear de opleidingsplaats waar deze reservering betrekking op heeft weer aanbieden aan de markt.

j.    Een reservering heeft betrekking op een opleidingsplaats voor een bepaalde datum, en uitsluitend deze datum. Hiervan kan alleen na overleg en goedkeuring door Polar Bear van worden afgeweken.

k.    Een reservering voor een opleiding geeft recht op deelname aan de betreffende opleiding, zodra het factuurbedrag van de door Polar Bear verzonden factuur volledig betaald is. Een reservering wordt dan een boeking.

l.    Polar Bear kan de Klant weigeren les te geven indien de opleiding niet volledig is betaald.

m.    Indien een reservering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding is geplaatst, dient het factuurbedrag direct na verzending van de factuur te worden voldaan.

n.    Indien een reservering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding is geplaatst, mag Polar Bear de gekozen opleidingsplek, waar deze reservering betrekking op heeft, blijven aanbieden aan de markt zolang de kosten voor de gekozen opleiding niet volledig voldaan zijn.

o.    Indien de reservering is voor een opleiding waar bepaalde materialen bij de prijs zijn inbegrepen, dan zullen deze materialen pas geleverd worden zodra het volledige factuurbedrag is voldaan.

p.    Indien voor de reservering een aanbetaling gedaan moet worden om op voorhand enkele kosten te dekken kan er bij annulering geen restitutie plaatsvinden van de aanbetaling. Deze regel geldt voor opleidingen die in het buitenland plaatsvinden (Frankrijk, Mexico, Schotland of Frankrijk) en voor Noordzeewrakduiken.


3. Medische verklaring en volgen van de duikgedragsregels

a.    Na reservering zal Polar Bear de Klant om een Medische Verklaring verzoeken.

b.    Polar Bear mag de Klant vragen de “Medische Verklaring” bij aanvang opleiding te tonen.

c.    Polar Bear mag de Klant vragen de “Verklaring van begrip” te lezen, naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

d.    Indien de Klant een van de vragen op de Medische Verklaring met een JA heeft beantwoord, dient de Klant een bewijs van goedkeuring te overleggen, afgegeven door een keuringsarts voor de duiksport, alvorens deze aan de opleiding deel kan nemen.

e.    De Klant dient op zijn minst de “Medische Verklaring”, Verklaring van begrip van goed duikgedrag”, en indien van toepassing de verklaring van een keuringsarts voor de duiksport ingevuld en ondertekend mee te nemen, naar de eerste les van de betreffende opleiding.

f.    Zolang de klant geen medische verklaring heeft overlegd mag Polar Bear de klant weigeren les te geven.

g.    Indien als het gevolg van de onder 3f genoemde situatie, de Klant niet aan de opleiding deel kan nemen, zal Polar Bear er zich voor inspannen de Klant op een later moment aan de opleiding deel te laten nemen.

h.    Indien de Klant bij het aanbieden van alternatieve opleidingsdata zoals beschreven onder 3g dan mag deze besluiten de reservering te annuleren, waarbij 20% annuleringskosten in rekening gebracht zullen worden.

i.    Indien de Klant wel aan 3a, 3b en 3c voldoet, maar een keuringsarts voor de duiksport acht de Klant ongeschikt voor de duiksport, en de opleiding waar de Klant een reservering voor heeft geplaatst, dan heeft de Klant recht op volledige restitutie van het opleidingsbedrag, ten bedrage van de hoeveelheid die tot dan toe voldaan is.

j.    Indien de Klant ongeschikt is voor de duiksport maar er wel voor gekozen heeft voor de keuring te starten met theorie en zwembad vindt er enkel restitutie plaats van de nog te volgen lessen.


4. Overmacht

a.    Polar Bear verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen diensten tenzij er sprake is van overmacht.

b.    Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door Polar Bear indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Polar Bear. Dat is onder andere, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van Polar Bear.Ook ziekte of familie omstandigheden valt onder overmacht.

c.    Polar Bear verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen of lessen zodra deze in geval van overmacht geen doorgang konden vinden.


5. Betaling

a.    Betaling zal geschieden naar aanleiding van een verzonden, of overhandigde factuur.

b.    Verzending van een factuur vindt plaats binnen 7 werkdagen na het plaatsen van een reservering.

c.    Het totaalbedrag van een factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn op het op de factuur vermelde rekeningnummer.


6. Verstrekking van een brevet

a.    Als, een opleiding wordt afgerond met het verstrekken van een brevet, en als de klant aan de uitvoerings- en brevetteringsvereisten (zoals voorgeschreven door 1 van de organisaties waar Polar Bear aan verbonden is) voor een gevolgde opleiding heeft voldaan, en als de klant aan de bijbehorende betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal Polar Bear een brevet verstrekken.

b.    De instructeur, die is aangesteld, ingehuurd of ingezet door Polar Bear beoordeelt of de klant aan deze uitvoeringsvereisten heeft voldaan.

c.    Polar Bear volgt hierin het beoordelingsvermogen van deze instructeur, tenzij is redelijkerwijs is aangetoond dat de instructeur andere criteria hanteert dan de uitvoeringsvereisten zoals deze door de organisaties zijn voorgeschreven.


7. Annulering door de Klant

a.    Een klant heeft binnen de betaaltermijn van een verzonden factuur, het recht een reservering te annuleren, waarmee de verplichtingen tussen Polar Bear en de klant komen te vervallen.

b.    Indien een klant een reservering annuleert binnen de gestelde betaaltermijn, en minstens 4 weken voor aanvang van de opleiding wordt de klant geen annuleringskosten in rekening gebracht.

c.    Indien een klant een reservering of boeking minder dan 4 weken voor aanvang van de opleiding annuleert, wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het betreffende factuurbedrag.

d.    Indien een klant een reservering of boeking minder dan 1 week voor aanvang van de opleiding annuleert, wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 30% van het betreffende factuurbedrag.

e.    Indien een klant 1 week voor aanvang van de opleiding een reservering heeft geplaatst, niet betaalt binnen de betalingstermijn, en niet annuleert, treedt artikel 2 lid i. in werking, en wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 30% van het betreffende factuurbedrag.

f.    Indien een klant minder dan 4 weken voor aanvang een reservering heeft geplaatst, niet betaalt binnen de betalingstermijn, en niet annuleert, treedt artikel 2 lid i. in werking, en wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het betreffende factuurbedrag.

g.    Indien een klant minstens 4 weken voor aanvang een reservering heeft geplaatst, niet betaalt binnen de betalingstermijn, en niet annuleert, treedt artikel 2 lid i. in werking, en wordt de klant geen annuleringskosten in rekening gebracht.

h.    Indien bij annulering door de klant sprake is van aantoonbare overmacht, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

i.    Uitzondering op bovenstaande regels zijn de opleiding waar specifiek om een aanbetaling gevraagd wordt om vooraf enkele kosten te kunnen dekken. Dit zijn voor opleidingen waarbij een buitenlandse reis hoort (Frankrijk, Duitsland, Mexico, Oostenrijk en Schotland). Dit geldt ook voor opleidingen waarbij een boot gehuurd wordt (Noordzeeduiken). Voor deze reserveringen en aanbetalingen kan er geen restitutie plaatsvinden van de aanbetaling.


8. Annulering door Polar Bear

a.    Polar Bear heeft het recht een reservering of boeking te annuleren, waarmee de verplichtingen tussen Polar Bear en de klant komen te vervallen en eventuele gemaakte betalingen die verband houden met de reservering of boeking, zullen worden gerestitueerd.


9. Voortijdige beëindiging en restitutie

a.    Indien de klant na de start van de opleiding voortijdig wenst te beëindigen, en er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de opleiding.

b.    Indien de klant de opleiding voortijdig wenst te beëindigen, en er sprake is van overmacht, zal er (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de betreffende opleiding, voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de opleiding dat niet meer gevolgd zal worden, met uitzondering van de bedragen die verband houden met verstrekte opleidingsmaterialen.

a.    Indien voor een opleiding een aanbetaling gedaan moet worden om op voorhand enkele kosten te dekken kan er bij annulering geen restitutie plaatsvinden van de aanbetaling. Deze regel geldt voor opleidingen die in het buitenland plaatsvinden (Frankrijk, Mexico, Schotland of Frankrijk) en voor Noordzeewrakduiken. Ook bij overmacht voor de klant is dit niet mogelijk omdat die aanbetaling gebruikt zal worden voor eventuele reserveringen en andere kosten te dekken.


10. Opleidingsdata

a.    De Klant kan een overeengekomen opleiding uitsluitend volgen op de dagen zoals deze door Polar Bear bekend zijn gemaakt aan de klant.

b.    Indien de Klant wenst daar vanaf te wijken kan dit uitsluitend na voorlegging aan, en goedkeuring door Polar Bear.

c.    Polar Bear verplicht zich niet tot het mogelijk maken, of organiseren van alternatieve opleidingsdagen of lessen  indien een klant niet in staat is een of meerdere opleidingsdagen of lessen bij te wonen, om welk een reden dan ook.

d.    Een Klant heeft geen recht op restitutie van de kosten verbonden aan de lessen of opleidingsdagen die de Klant niet heeft kunnen volgen.

e.    Een Klant kan samen met Polar Bear de data voor de opleiding vastleggen. Dit gaat in goed overleg. Zowel Polar Bear als de klant kan in onderling vragen om een datum te verschuiven.

f.    Als een klant niet komt opdagen zal de eventuele extra duikdag die daaruit voort komt doorberekend worden naar de klant.

 

11. Gebruik duikuitrusting

a.    Indien de klant duikmaterialen huurt, of in bruikleen heeft gekregen van Polar Bear voor de duur van een opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.

b.    Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door Polar Bear bij de klant in rekening gebracht.

c.    Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de klant beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging door Polar Bear bij de klant in rekening gebracht worden.

d.    Indien een klant materialen huurt bij Polar Bear, zal hiervoor een aparte huurovereenkomst getekend worden.


12. Persoonlijke gegevens

a.    Polar Bear verklaart dat alle gegevens die zij verkrijgt van de klant als vertrouwelijk zullen worden behandeld, en derhalve niet verhandeld, verleend of uitgeleend aan derden, tenzij Polar Bear daar wettelijk toe verplicht kan worden.

b.    Polar Bear mag de klant aanbiedingen doen vanuit het eigen product- en dienstenaanbod op basis van de gegevens die de klant bij inschrijving en administratie heeft verstrekt om deel te kunnen nemen aan evenement en opleidingen, mits de klant daar uitdrukkelijk toestemming toe gegeven heeft.


13. Prijswijzigingen

a.    Polar Bear behoudt zich het recht voor te allen tijde prijzen van haar producten en diensten te wijzigen zonder daar vooraf melding van te maken, met uitzondering van de gesloten overeenkomsten en lopende reserveringen.


14. Algemeen

a.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, gedaan bij Polar Bear.

b.    Op alle overeenkomsten gesloten met Polar Bear is Nederlands recht van toepassing.